Ympäristö

Antinmäen tilalla tuotantoa on harjoitettu vuosisatojen ajan ympäristöä vaalien. Maatila ympäristöineen on työpaikka ja koti mutta myös vapaa-ajanviettopaikka ja harrasteympäristö ympäri vuoden, vuosikymmenestä toiseen, joten ympäristön viihtyisyys, turvallisuus ja puhtaus on meille todella tärkeää.

Ympäristön viihtyisyys, turvallisuus ja puhtaus ovat ykkösasioita.

Sekä Antinmäen että Hyväniemen tilat rajautuvat järviin, joten vesien ja järviluonnon hyvinvointiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Koska tilan toimintaan kuuluu myös mökkivuokrausyritys LeppäLomat, meille on todella tärkeää, että järvet voivat hyvin, rantavesissä voi uida ja kaivovesi säilyy puhtaana.


Otamme vesiensuojelun huomioon kaikissa maatalouden toimenpiteissä. Olemme myös rakentaneet laskeutusaltaita ja kosteikkoja, jotka omalta osaltaan vähentävät pelloilta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta.

Kosteikko tekee työtä puhtaiden vesien eteen.

Maa ja maan kunnosta huolehtiminen on perusta maanviljelylle. Maan pitää olla biologisesti aktiivista eli kuohkeaa, murustuvaa ja multavaa. Maassa mönkii lieroja, matoja, pieneliötä ja kaikenlaisia mikrobeja, mitkä käyttävät hyväkseen kasveja ja maan ominaisuuksia. Sadevesi painuu nopeasti maan syvempiin kerroksiin kasvien käyttöön. Kasvien juuret ottavat ravinteita ympäröivästä maasta tunkeutuen yhä syvempiin kerroksiin ja kuohkeuttavat maata entisestään.

Vahva juuristo mahdollistaa rehevän, terveen ja vahvan maanpäällisten kasvinosien kasvun ja siitä muodostuu hyvä sato – nurmisato, viljasato, juurekset, vihannekset ja marjat.

Kuohkea maa kuhisee elämää.

Satoa tuottaakseen kasvit tarvitsevat ravinteita ja voimaa kasvuun. Ravinteita kasvit ottavat maaperästä, hajoavista kasvinosista, pieneliöistä ja esimerkiksi karjanlannasta tai teollisista lannoitteista.
Kasvit tuottavat auringon valon avulla ilman hiilidioksidista ja vedestä happea ja sokeria eli glukoosia, jota myös käyttävät kasvuun. Kasvit sitovat hiiltä kasvaessaan maanpäällisiin osiin sekä varastoivat sitä maanalaiseen juurimassaan.

Jotta pelto voisi tuottaa hyvän sadon, maata ei saa tiivistää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että peltojen vesitalouden on oltava kunnossa eli ojien ja salaojien on toimittava, jotta kosteusolosuhteet peltolohkolla olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset.

Seuraammekin tarkoin, milloin on oikea hetki suorittaa viljelytoimia eri peltolohkoilla.
Maan tiivistymistä ehkäistään esimerkiksi keväisin ja syksyisin traktoreilla, joissa on todella leveät renkaat tai kahdet pyörät rinnakkain eli paripyörät.

Vasemman puoleisella lohkolla menossa nurmen täydennyskylvö ja oikean puoleisella lohkolla koneellista kivenkeruuta Kivi-Pekalla.

Peltoja on viljeltävä siten, että ne pystyvät tuottamaan satoa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.  Kasvukunnosta huolehditaan viljelykierron avulla. Lue lisää viljelykierrosta täällä.

Sekä Antinmäen että Hyväniemen tilat kuuluvat maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän piiriin. Lisäksi tiloilla on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaita maatalousluonnon kohteita ja maisemanhoitosopimuskohteita, mitä hoidetaan tarkasti sopimusehtojen velvoitteiden mukaisesti.

Maakunnallisesti arvokas luonnon monimuotoisuuskohde.

Taloudellinen peltoviljely perustuu maahan, hyvässä kasvukunnossa oleviin peltoihin, viljavuustutkimuksella dokumentoituun maan ravinnetilan tuntemiseen, tavoiteltujen satotasojen mukaiseen viljelysuunnitteluun ja oikea-aikaiseen töiden tekemiseen.

Jotta peltotyöt sujuvat oikea-aikaisesti, laadukkaasti ja ripeästi, tarvitaan tehokkaita, toimintavarmoja ja kookkaita työkoneita sekä vastuuntuntoisia ammattilaisia, jotka osaavat käyttää koneita. Antinmäen tila käyttää peltotöihin paljon luotettavia ja osaavia urakoitsijoita.

Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Antinmäen tilalla on apuna ammattitaitoisten urakoitsijoiden ja asiantuntijoiden verkosto.

Peltoja lannoitetaan tarkasti ja tarpeen mukaan vain sen verran, mitä kasvit tarvitsevat ravinteita laadukkaan sadon tuottamiseen. Karjanlanta on arvokasta lannoitetta, joka levitetään aina sijoittaen maahan sekä estetään ravinteiden haihtuminen ja huuhtoutuminen. 

Mikäli karjanlannan lisäksi käytetään teollisia lannoitteita, lannoiterakeet sijoitetaan kylvölannoittimen lannoitevantaiden kautta maahan viljan juuriston ulottuville. Tavoitteena on vahva ja tiheä kasvusto, jossa rikkakasveilla ei ole kasvutilaa. Mikäli kasvinsuojeluruiskutukselle on tarvetta, se tehdään ainoastaan tarpeen mukaan ja kohdennetaan tarkasti urakoitsijan toimesta.

Koneiden, laitteiden ja aineiden varastointi sekä niiden käytöstä syntyvien jätteiden käsittely on turvallista – varastointi ja kierrätys on kunnossa. Antinmäen tilalla käytetään osalle jätejakeista tilanoutoa, ja ongelmajätejakeet, muovi ja rautaromu toimitetaan tilalta suoraan käsittelylaitokselle.

Työympäristön turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota.